Kauno m. policijos komisariatai
Pasirinkite:

Konkursai

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų vietas Kauno apskr. VPK Kriminalistinių tyrimo valdyboje: PRIEDAS.

 

_______________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK: PRIEDAS.

_______________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK: PRIEDAS.

___________________________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Kauno miesto Panemunės policijos komisariate: PRIEDAS.

________________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdyboje: PRIEDAS.

_____________________________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyboje: PRIEDAS

 

_______________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinėje: PRIEDAS

_______________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje: PRIEDAS.

 _______________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinėje, Kauno apskr. VPK Kauno rajono policijos komisariate ir Kauno apskr. VPK Kelių policijos valdyboje: PRIEDAS.

________________________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Kauno apskr. VPK) skelbia atrankas į statutinių valstybės tarnautojų laisvas pareigas Kauno apskr. VPK Kaišiadorių rajono policijos komisariate bei Kauno apskr. VPK Kėdainių rajono policijos komisariate:     PRIEDAS.

 

_________________________________________________________________

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatO

s k e l b i m a s

 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas :

 

1. KAUNO MIESTO DAINAVOS POLICIJOS KOMISARIATO

VIEŠOSIOS POLICIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO (1 pareigybė)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus (toliau - skyriaus) viršininkui planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui, nusikaltimų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijai, atskleidimui, tyrimui, saugaus eismo priežiūrai, objektų ir kito asmeninio, visuomeninio ar valstybinio turto saugumui užtikrinti. Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tyrimą skyriaus prižiūrimoje teritorijoje. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti prižiūrimos teritorijos viešosios tvarkos bei visuomenės rimties, gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, teikti jiems socialinę pagalbą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ir panašių veiksmų, specialiojoje veiklos srityje - individualios prevencijos, policijos kompetencijai priskirtų administracinių pažeidimų tyrimo, viešosios tvarkos ir visuomenės rimties, teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paieškos, ribotos civilinės apyvartos ginklų kontrolės, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatų užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

 2. mokėti užsienio kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų);

 3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba Libre Office, arba Open Office programiniu paketu, registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu;

 4. išmanyti Rusijos federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, kontrolės tvarkos aprašo nuostatas ir Šengeno acquis reikalavimus;

 5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 ( 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus ( II skiltis);

 6. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

 7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 8. išmanyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, generalinio prokuroro rekomendacijas ikiteisminio tyrimo klausimais, tarptautinius dvišalius susitarimus; išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje kitų teisės aktų, susijusių su viešosios tvarkos bei eismo saugumo užtikrinimu, reikalavimus prižiūrimoje teritorijoje;

 9. išmanyti Dokumentų ir patalpų tikrinimo, asmenų sulaikymo, patikrinimo ir kontrolės taktikos, transporto priemonių stabdymo, ginklų naudojimo taktikos pagrindus;

 10. gebėti operatyviai reaguoti į gaunamą informaciją apie nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, dirbti įvykio vietoje, fiksuoti, paimti ir pakuoti nusikalstamos veikos pėdsakus ir kitus tyrimui reikšmingus daiktus (dokumentus); numatyti tyrimų galimybes ir pradėti tyrimus;

 11. mokėti ir gebėti tirti atskirų kategorijų pagal pareigybės aprašyme numatytas funkcijas bylas, numatyti ir atlikti pirminius ir tolimesnius veiksmus pagal bylos specifiką;

 12. gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintos informacijos tvarkymą.

 13. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis), vengiant konfliktinių situacijų;

 14. gebėti užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą, užkardant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, vykdyti specialias policines priemones;

 15. gebėti užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą masinių renginių metu;

 16. gebėti tikrinti transporto priemones, asmenis ir krovinius, vykdyti migracinių procesų kontrolę;

 17. gebėti planuoti, organizuoti, vykdyti ir atsakyti už pavestų uždavinių įgyvendinimą priskirtoje teritorijoje;

 18. išmanyti prevencinių projektų rengimo principus, gebėti organizuoti prevencinius renginius;

 19. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, keistis informacija, telkiant bendruomenės aktyvą, policijos rėmėjus, ir į bendrą veiklą įtraukiant visuomenines ir valstybines institucijas, nevyriausybines organizacijas;

 20. gebėti atlikti asmenų, kurie turi ginklus ar pirotechnikos priemones, taip pat vykdo asmens ir turto saugą patikrinimus, nustačius pažeidimus, surašyti protokolus ir nutarimus administracinio teisės pažeidimo bylose;

 21. gebėti nustatyti administracinės teisės pažeidėjus, priimti ir nagrinėti žodinius ir rašytinius gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, atlikti atskirus procesinius veiksmus (įvykio vietos apžiūrą, kratą, poėmį, liudytojo apklausą, įtariamojo sulaikymą) priimti sprendimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, vykdyti asmenų paiešką;

 22. gebėti suteikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų;

 23. gebėti kaupti ir sisteminti informaciją apie asmenis, procesus ir veiksmus prižiūrimoje teritorijoje;

 24. gebėti dirbti su registrais ir informacinėmis sistemomis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamų veikų bei administracinių teisės pažeidimų tyrimu, policijoje naudojama specialiąja technika;

 25. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių policijos veiklą ir šių funkcijų atlikimą, reikalavimus;

 2. padeda skyriaus viršininkui ir skyriaus vyriausiajam specialistui planuoti ir organizuoti prižiūrimoje teritorijoje policijos nuovados atliekamą prevencinį darbą, siekiant užkardyti ir laiku išaiškinti teisės pažeidimus;

 3. asmeniškai vykdo funkcijas, numatytas Viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos instrukcijoje bei kontroliuoja kaip instrukciją vykdo kiti nuovados pareigūnai;

 4. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima jose procesinius sprendimus;

 5. analizuoja teisėtvarkos būklę priskirtoje prižiūrimoje teritorijoje;

 6. kontroliuoja tyrėjų ir vyriausiųjų postinių veiklą, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl jų paskatinimo ar nubaudimo;

 7. skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam tyrėjui pavedus atlieka tarnybinius patikrinimus dėl nuovados darbuotojų teisėtumo bei drausmės pažeidimų;

 8. užtikrina tarnybinių dokumentų bei skyriui skirtų specialiųjų policijos ir ryšio priemonių apsaugą ir tinkamą naudojimą;

 9. esant būtinumui naudojasi Kauno apskr. VPK viršininko įsakymu priskirtu tarnybiniu automobiliu, atsako už jo techninę būklę, tvarkingą eksploataciją, kelionės lapų pildymą bei įrašų jame teisingumą, magnetinės plastikinės kortelės kurui saugumą;

 10. asmeniškai atsako už įvestų duomenų į policijos registrus teisingumą bei registrų duomenų apsaugą.

 11. užtikrina Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu ir sausumos keliais kontrolę;

 12. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

 13. rengia ir teikia skyriaus viršininkui ar skyriaus vyriausiajam specialistui pasirašyti prevencinių priemonių planus bei atsako už jų vykdymą;

 14. rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei teikia jas skyriaus viršininkui ar vyriausiajam specialistui;

 15. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei atsako už įrašytų duomenų teisingumą;

 16. organizuoja ir vykdo skyriaus policijos rėmėjų darbą;

 17. laikinai nesant skyriaus vyriausiajam specialistui eina jo pareigas;

 18. vykdo skyriaus viršininko ar vyriausiojo specialisto žodžiu, raštu ar registrų pagalba suformuotas bei pavestas užduotis;

 19. vykdo kitus su policijos komisariato ar skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, reikalingus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato strateginiams tikslams pasiekti.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkui.

 

 

2. KAUNO MIESTO SANTAKOS POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS TYRĖJO (1 pareigybė)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.5. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 1V-498/V-835 redakcija), nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.7. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

3. KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO 2-OJO VEIKLOS SKYRIAUS TYRĖJO (1 pareigybė)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 11.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. mokėti užsienio anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice, arba OpenOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.6. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.8. atitikti antrą fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku, nustatyta tvarka atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.18. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

4. KAUNO MIESTO SANTAKOS POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO (1 pareigybės)

 

 

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato Veiklos skyriaus (toliau – Veiklos skyriaus) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga prižiūrimoje teritorijoje užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir kitų iškeltų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;

5.4. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.6. mokėti dirbti Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu, internetinėmis naršyklėmis, Policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

5.7. atitikti antrąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pažymėta slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo”.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka priima, registruoja ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

6.2. gavęs pranešimus apie administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, įvykių vietose, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus būtinus veiksmus, kad operatyviai ir išsamiai būtų priimti sprendimai dėl administracinių nusižengimų ar ištirtos nusikalstamos veikos;

6.3. pagal kompetenciją užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, asmeniškai atsako už ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą, jų intensyvumą, neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą, tyrimo planų sudarymą, ataskaitų pateikimą, kitų funkcijų bei užduočių kokybišką atlikimą laiku;

6.4. pagal kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir priima nutarimus šiose bylose, vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.5. užtikrina viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, patruliuoja, pagal kompetenciją dalyvauja specialiose policijos priemonėse ir operacijose;

6.6. vykdo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;

6.7. pagal kompetenciją vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų, be žinios dingusių asmenų ir pasišalinusių iš sveikatos priežiūros įstaigų asmenų, kuriems teismas taikė priverčiamąsias medicinos priemones, kitų asmenų paiešką, nustato asmens tapatybę, taip pat rastų neatpažintų lavonų asmens tapatybę;

6.8. teikia nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų ar bejėgiškos būklės asmenims neatidėliotiną pagalbą, reikalingą gyvybei, sveikatai ar turtui išsaugoti;

6.9. pristato į policiją teisėtvarkos pažeidimus ir nusikalstamas veikas padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų, pristatytų į tarnybines patalpas, apklausą ir tolimesnį darbą su jais, organizuoja ir vykdo jų apsaugą;

6.10. vykdo asmenų konvojavimą, konvojuojamųjų apsaugą, užtikriną policijos įstaigoje laikomų sulaikytų, suimtų ir nuteistų asmenų apsaugą ir priežiūrą;

6.11. kontroliuoja rizikos grupėje esančius asmenis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo nelegalios migracijos kontrolę;

6.13. organizuoja ir vykdo asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę prižiūrimoje teritorijoje;

6.14. vykdo užduotis dėl teismo, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimų, susijusių su procesiniais veiksmais ir veiksmais, susijusiais su administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymu;

6.15. pagal kompetenciją tarnybinės veiklos srityje bendradarbiauja ir keičiasi turima informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

6.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.17. pagal kompetenciją užtikrina dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą, atsako už ikiteisminio tyrimo metu gautų duomenų, teikiamų registrams ir informacinėms sistemoms, teisingumą, pagrįstumą, išsamumą ir pateikimo terminus;

6.18. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;

6.19. teikia vyriausiajam tyrėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo gerinimo prižiūrimoje teritorijoje;

6.20. vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos skyriaus viršininkui ir pagal tarnybinį būtinumą (nustatytų funkcijų vykdymo srityje) – vyriausiajam tyrėjui, atliekančiam grupės pareigūnų, dirbančių prižiūrimoje teritorijoje, veiklos kontrolės funkciją.

 

 

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 

Pretendentų atrankos būdas: atranka vykdoma žodžiu pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1V-13 patvirtintas „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisykles“.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui;

- asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gyvenimo aprašymą;

- vairuotojo pažymėjimą (jei yra reikalavimas);

- užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei yra reikalavimas);

- kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnas turi pateikti dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį fizinio pasirengimo reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei; dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį sveikatos būklės reikalavimams, keliamiems laisvai pareigybei.

 

Pastabos:

1. Atkreipiame dėmesį, kad tiem, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda Akredituoti centrai, pažyma galioja 3 metus (2014-06-19 LR VRM įsakymu Nr. 1V-420 patvirtinta nauja 2013-05-21 įsakymo Nr. 1V-420 redakcija).

2. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.

3. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

4. Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos apie laisvas statutinio valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos interneto ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse (iki sausio 19 d.).

5. Dokumentai priimami adresu: Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo administravimo valdyba, Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius.

Išsamesnė informacija tel. (8 ~ 5) 271 9801, el. p. jolanta.mickuniene@policija.lt.